دکتری 92-دکتری 93-

سوالات دکتری 92

سوالات ارشد سراسری 93بعداز برگزاری آزمون در سایت آزمون برتر با

پاسخنامه سنجش منتشر خواهد شد

 

 

    سوالات کارشناسی ارشد - دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال92
    سوالات کارشناسی ارشد - زبان فرانسه و آلمانی کلیه رشته ها
    سوالات کارشناسی ارشد - 1101-مجموعه زبان و ادبیات فارسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1102-مجموعه علوم جغرافیایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1103-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1104-مجموعه زبان عربی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1105-مجموعه علوم اقتصادی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1106-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1107-مجموعه تاریخ
    سوالات کارشناسی ارشد - 1108-مجموعه علوم اجتماعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1109-فرهنگ و زبانهای باستانی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1110-مجموعه زبان شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1111-مجموعه علوم قرآن و حدیث
    سوالات کارشناسی ارشد - 1112-الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1113-الهیات و معارف اسلامی-فلسفه و حکمت اسلامی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1114-مجموعه الهیات و معارف اسلامی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1115-الهیات و معارف اسلامی-فقه شافعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1116-مجموعه فلسفه
    سوالات کارشناسی ارشد - 1117-مجموعه علوم تربیتی 1
    سوالات کارشناسی ارشد - 1118-مجموعه علوم تربیتی 2
    سوالات کارشناسی ارشد - 1119-علوم کتابداری و اطلاع رسانی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1120-مجموعه زبان فرانسه
    سوالات کارشناسی ارشد - 1121-مجموعه زبان انگلیسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1122-مجموعه زبان روسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1123-مجموعه علوم تربیتی 3
    سوالات کارشناسی ارشد - 1124-مجموعه زبان آلمانی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1125-مجموعه مدیریت جهانگردی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1126-مجموعه حقوق
    سوالات کارشناسی ارشد - 1127-مجموعه ایرانشناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1128-آموزش زبان ژاپنی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1129-زبان و ادبیات اردو
    سوالات کارشناسی ارشد - 1130-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل

     سوالات کارشناسی ارشد - 1131-مطالعات جهان
    سوالات کارشناسی ارشد - 1132-باستان شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1133-مجموعه روانشناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1134-حسابداری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1137-مجموعه مطالعات زنان
    سوالات کارشناسی ارشد - 1138-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1139-مدد کاری اجتماعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1140-پژوهش علوم اجتماعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1142-مجموعه مدیریت
    سوالات کارشناسی ارشد - 1146-مجموعه محیط زیست
    سوالات کارشناسی ارشد - 1148-مجموعه مدیریت اجرایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1152-مجموعه مدرسی معارف اسلامی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1201-مجموعه زمین شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1202-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1203-مجموعه شیمی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1204-مجموعه فیزیک
    سوالات کارشناسی ارشد - 1205-مجموعه فتونیک
    سوالات کارشناسی ارشد - 1206-مجموعه زیست شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1207-مجموعه آمار
    سوالات کارشناسی ارشد - 1208-مجموعه ریاضی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1209-علوم کامپیوتر
    سوالات کارشناسی ارشد - 1213-زیست شناسی-علوم گیاهی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1214-زیست شناسی-علوم جانوری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1215-علوم محیط زیست
    سوالات کارشناسی ارشد - 1216-مجموعه زیست شناسی دریا
    سوالات کارشناسی ارشد - 1217-علوم دریایی و اقیانوسی (فیزیک دریا)
    سوالات کارشناسی ارشد - 1218-مجموعه تاریخ و فلسفه علم
    سوالات کارشناسی ارشد - 1251-مجموعه مهندسی برق
    سوالات کارشناسی ارشد - 1253-مجموعه مهندسی نفت
    سوالات کارشناسی ارشد - 1255-مجموعه مهندسی پلیمر
    سوالات کارشناسی ارشد - 1256-مجموعه مهندسی معماری کشتی(سازه کشتی-هیدرو مکانیک کشتی)
    سوالات کارشناسی ارشد - 1257-مهندسی شیمی


    سوالات کارشناسی ارشد - 1258-مهندسی شیمی- مخازن هیدروکربوری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1259-مجموعه مهندسی صنایع
    سوالات کارشناسی ارشد - 1260-مهندسی صنایع-سیستم ها
    سوالات کارشناسی ارشد - 1262-مدیریت در سوانح طبیعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1263-مهندسی عمران - نقشه برداری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1264-مجموعه مهندسی عمران
    سوالات کارشناسی ارشد - 1266-مجموعه دریانوردی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1267-مجموعه مهندسی مکانیک
    سوالات کارشناسی ارشد - 1268-مجموعه مهندسی معدن
    سوالات کارشناسی ارشد - 1272-مجموعه مهندسی مواد
    سوالات کارشناسی ارشد - 1273-مهندسی مواد - (نانو مواد-نانوفناوری)
    سوالات کارشناسی ارشد - 1276-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات IT
    سوالات کارشناسی ارشد - 1277-مجموعه مهندسی کامپیوتر
    سوالات کارشناسی ارشد - 1279-مجموعه مهندسی هوا فضا
    سوالات کارشناسی ارشد - 1283-مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1284-مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
    سوالات کارشناسی ارشد - 1285-مهندسی شیمی بیو تکنولوژی - مهندسی داروسازی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ
    سوالات کارشناسی ارشد - 1287-مهندسی طراحی محیط زیست
    سوالات کارشناسی ارشد - 1288-مدیریت نساجی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1289-مهندسی فرآوری و انتقال گاز
    سوالات کارشناسی ارشد - 1290-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون
    سوالات کارشناسی ارشد - 1291-مهندسی مکاترونیک
    سوالات کارشناسی ارشد - 1292-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1293-مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
    سوالات کارشناسی ارشد - 1294-مجموعه ایمنی صنعتی-بهداشت و محیط زیستHSE
    سوالات کارشناسی ارشد - 1301-مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1302-مهندسی کشاورزی-آبیاری ...
    سوالات کارشناسی ارشد - 1303-مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
    سوالات کارشناسی ارشد - 1304-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1305-مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1306-مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1307-مهندسی منابع طبیعی- جنگلداری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1308-مهندسی کشاورزی- علوم خاک
    سوالات کارشناسی ارشد - 1309-مهندسی کشاورزی- علوم دامی، پرورش طیور
    سوالات کارشناسی ارشد - 1310-مهندسی تولیدات گیاهی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1311-مهندسی منابع طبیعی- شیلات
    سوالات کارشناسی ارشد - 1312-مجموعه مهندسی منابع طبیعی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1313-مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1314-مهندسی کشاورزی- حشره شناسی کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1315-مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1317-مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست
    سوالات کارشناسی ارشد - 1319-مهندسی کشاورزی- مکانیک ماشینهای کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1320-هواشناسی کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1321-مهندسی منابع طبیعی- مدیریت مناطق بیابانی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1322-مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1323-مهندسی منابع طبیعی- بیابان زدایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1324-مهندسی کشاورزی- بیو تکنولوژی در کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1325-مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1326-مهندسی کشاورزی- شناسایی و مبارزه و علفهای هرز
    سوالات کارشناسی ارشد - 1327-مدیریت کشاورزی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1350-برنامه ریزی شهری و منطقه ای
    سوالات کارشناسی ارشد - 1351- طراحی شهری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1352- مجموعه معماری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1353- مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1356-نمایش عروسکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1357- کارگردانی (سینما، ادبیات نمایشی، تولید سیما)
    سوالات کارشناسی ارشد - 1358- مجموعه هنر
    سوالات کارشناسی ارشد - 1359- پژوهش هنر،فلسفه هنر،صنایع دستی و هنر اسلامی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1360- مجموعه موسیقی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1361- مجموعه مدیریت پروژه و ساخت
    سوالات کارشناسی ارشد - 1362-طراحی صنعتی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1363-مجموعه فرش
    سوالات کارشناسی ارشد - 1401- علوم تشریحی (آناتومی)
    سوالات کارشناسی ارشد - 1402- قارچ شناسی پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1403- بیوشیمی بالینی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1404- پرستاری
    سوالات کارشناسی ارشد - 1405- بهداشت محیط
    سوالات کارشناسی ارشد - 1406- بهداشت حرفه ای
    سوالات کارشناسی ارشد - 1407-حشره شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1408- فیزیوتراپی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1409- ویروس شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1410- مامایی

    سوالات کارشناسی ارشد - 1411- ایمنی شناسی پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1413- انگل شناسی پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1414- فیزیک پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1415- آموزش بهداشت
    سوالات کارشناسی ارشد - 1416- فیزیولوژی پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1417- آمار زیستی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1418- میکروب شناسی - باکتری شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1419- هماتولوژی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1420- زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1421- سم شناسی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1422- ایمنی صنعتی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1501- انگل شناسی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1502- فیزیولوژی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1503- قارچ شناسی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1504- بافت شناسی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1505-باکتری شناسی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1506-ایمنی شناسی دامپزشکی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1507-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
    سوالات کارشناسی ارشد - 1508-بهداشت آبزیان

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱۱/۱٢ساعت ۸:۳٩ ‎ب.ظ توسط آسو| نظرات ()      قالب ساز آنلاین